December 10, 2017

ביום 31.12.2017 תסתיים תקופת המעבר של תיקון 76. לפני שארחיב לגבי ההשלכות של כך, אחזור מעט על הוראות התיקון:

במסגרת תיקון 76 לחוק בוטל מסלול הפטור הכללי מכוח הוראת סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, למחזיקים יותר מדירת מגורים יחידה ונקבעו תנאים חדשים למסלול הפטור לדירת מגור...

Please reload

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com